Inner Banner
سرمایه در گردش

سرمایه در گردش

امتیاز دهید :
 • نرخ 16%، حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت 2 سال
 • بخشی از هزینه‌های اجرای قراردادهای جاری مرتبط با محصول دانش‌بنیان و نوآورانه
 • بخشی از هزینه‌های تولید سالانه محصولات دانش‌بنیان و نوآورانه
 • پرداخت به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت طرح (دارای زمان تنفس)
 • الزام به ارائه طرح (فنی، بازار و مالی) بر روی محصول دانش بنیان در قالب کاربرگ تخصصی صندوق

ضوابط اختصاصی

 مدارک
 • در نخستین حمایت، پرداخت سقف تسهیلات

تا 80% سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت 

 • در حمایت‌­های بعدی، پرداخت سقف تسهیلات 

تا 100% افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت برای تولید

 •  اظهارنامه مالیاتی یا صورت‌های مالی 3 سال گذشته
 •  اسناد فروش گذشته و فعلی
 • قرارداد جاری در طرح‌های سرمایه در گردش قراردادی
 • شرح دارایی‌ها (در مالکیت یا اجاره) استفاده شده در تولید محصول 
 • مدارک فنی از قبیل تاییدیه‌ها، نتایج آزمایشات، شاخص‌های ارتقا و...
 • مدارک مالی از قبیل فاکتورها، اسناد فروش، دارایی‌های شرکت و...
 • اسناد مربوط به محل استقرار و سایر مدارک لازم حسب نوع

 
فرم های مورد نیاز

فرم های مورد نیاز