قوانین مرتبط با صندوق

law

به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و حمایت کمی وکیفی از فعالیت های پژوهشی وفن آوری ، بالاخص پژوهش ها وفن آوری های کاربردی توسعه ای ، دولت مجاز است در تاسیس صندوق های غیردولتی مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق های دولتی موجود میباشد و باید ترتیبی اتخاذ کندکه امکان استفاده این صندوق ها از یارانه سود تسهیلات مالی طی سالهای اجرای برنامه فراهم شود. اساسنامه صندوق جدید التاسیس و آئین نامه نحوه مشارکت بخش دولتی ، نظام بانکی و بخش غیردولتی درتامین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی ، اهداف و وظایف این صندوق ها به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانایی‌محور و دانش‌بنیان، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، اقدامهای ذیل را به انجام برساند: الف: طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملّی و بین‌‌المللی و پیش‌بینی ساختارهای اجرایی لازم. ب: تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی PATENT در سطح بین‌المللی و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت شده داخلی، توسط تولید کنندگان. ج: اتخاذ تدابیر لازم جهت بیمه قراردادهای پژوهشی، فنی و فعالیتهای تولیدی و خدماتی که بر اساس دستاوردها و نتایج یافته‌های پژوهشی داخلی انجام می‌گیرد. د: حمایت از کلیه پژوهشهای سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی، مشروط به اینکه حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه‌های آن را، کارفرما تأمین و تعهد کرده باشد. هـ: توسعه ساختارها و زیربناهای لازم، برای رشد فعالیتهای دانایی‌محور در بخش دولتی و خصوصی، به‌ویژه ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فناوری. و: اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم، جهت ارجاع کار و عقد قرارداد فعالیتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بین‌المللی در قلمرو دانش و فناوری. ز: اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم، جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روشها می‌شود. ح: کمک به تأسیس و توسعه صندوقهای غیر دولتی پژوهش و فناوری. ط: پیش‌بینی تمهیدات و سازوکارهای لازم به منظور ارزش‌گذاری و مبادله محصولات نامشهود دانایی‌محور.

دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اقدامات زیر را انجام دهد: الف ـ حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور مشترک با دانشگاه ها مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات موجود کشور مشروط به این که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه‌های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد.