عقود کاربردی حمایت

۷۲۴۷۸_۳۸۰

لیزینگ نوع خاصی از عملیات مالی است که در فارسی بهترین معنی برای آن، اجاره اعتباری میباشد. در واقع، لیزینگ یک رشته فعالیت اعتباری کاملاً تخصصی مبتنی بر روش اجاره است که در آن نوعی قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیشتر از اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور بهره برداری از عین یا منفعت کالای سرمایه ای یا مصرفی با دوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشد، منعقد می گردد. لذا روش لیزینگ، مجموعه ای از مبادلات اقتصادی مشتمل بر خرید، اجاره و در نهایت، فروش (تملیک) را در برمیگیرد . این قرارداد بین شرکت لیزینگ به عنوان مالک یا موجر و متقاضی یا استفاده کننده ازتسهیلات، به عنوان مستأجرمنعقد می گردد.

dreamstime_xl_29837879

منظور از خرید تضمینی یا معامله سلف، پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد، لذا صندوق میتواند جهت ایجاد تسهیلات لازم برای تامین سرمایه در گردش واحدهای دانش بنیان، اعم از اینکه مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد منحصرا بنا به درخواست این گونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها بنماید .

۱۲

به منظور ایجاد تسهیلات جهت تامین نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی صندوق می تواند نسبت به انجام معاملات خرید و فروش اقساطی اقدام نماید . تعریف : فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسیدهای معینه دریافت گردد .

۵۵۱۵۷۸۶۲۴۱۵۳۳۰۳۸۱۷۸

به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی (خرید و فروش کالا)،صندوق میتواند در صورت وجود تقاضا مبادرت به انعقاد قرارداد مضاربه نماید . تعریف مضاربه: مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) میگردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.

mosharekat

قراردادی است که طی آن صندوق قسمتی از سرمایه شرکتهای سهامی جدید را تأمین و یا قسمتی از سهام شرکتهای سهامی موجود را خریداری ­­نموده و از سود آنها شریک می شود.

۷۶۴۱۹۸

به منظور مشارکت در سود و زیان طرح های پژوهش و فناوری شرکت های دانش بنیان، صندوق می تواند با رعایت موارد ذیل در صورت وجود تقاضا مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی نماید .

تعریف مشارکت مدنی: مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهام الشرکه نقدی و یا قیر نقدی متعل به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع.