پروژه های کلان سرمایه گذاری ریسک پذیر Venture Capital) VC)

شرکت توسعه خدمات فوق تخصصی ترانسفورماتور پارس

شرکت آزمایشگاههای بین المللی برق و انرژی فتح