اولویت پروژه های صنعت برق

اولویت پروژه های صنعت برق :
  • وزارت نیرو
  • وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
  • معاونت علمی و فناوری