اساسنامه

%d8%a8%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%db%8c%d9%85-1

اساسنامه صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق انرژی

این اساسنامه بر اساس اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیر دواتی مصوب جلسه ۱۱/۵/۹۴ هیئت محترم وزیران به استناد ماده ( ۴۴ ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرح زیر تهیه و به تصویب رسیده است.

فصل اول:کلیات

ماده۱– صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود ،دارای شخصیت حقوقی غیر دولتی و استقلال مالی است و با رعایت این اساسنامه فعالیت می کند.

ماده۲- سرمایه اولیه صندوق ۹۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال است.سهم دولت در لوایح بودجه سنواتی و یا از اعتبارات مصوب مربوط دستگاههای  اجرایی تعیین و پرداخت می شود که ۴۰درصد به میزان ۳۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط دولت و بقیه توسط دولت و بقیه توسط بخش غیر دولتی تامین شده است.

ماده۳-مدت فعالیت صندوق نامحدود است.

ماده ۴- نشانی صندوق ، استان تهران شهر تهران ، شهرک غرب ، انتهای دادمان غربی ،پژوهشگاه نیرو،ساختمان اصلی ، طبقه سوم کد پستی ۱۴۶۶۵-۵۱۷ است.

تبصره- هیئت مدیره می تواند نسبت به تغییر نشانی محل صندوق اقدام نماید و با رعایت مقررات شعبه یا نماینگی دایر یا منحل کند.

ماده ۵- موضوع فعالیت صندوق عبارت است :

۱-ارایه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی وحقوقی به صورت یارانه، تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه و ارایه خدمات ضمانت نامه ای برای اجرای طرح های پژوهشی،فناوری ،نوآوری و تجاری سازی نتایج پژوهش ها .

۲- جذب و  یا هدایت منابع مالی دولتی ،بانک ها و موسسات اعتباری مجاز و سایر صندوق ها در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق.

۳- سرمایه گذاری خطر پذیر (vc) در طرح های پژوهشی و فناوری .

۴- مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمند سازی شرکت های پژوهشی و فناوری و دانش بنیان.

۵-تضمین پرداخت تعهدات و اقساط طرح های پژوهشی و فناوری در قرارداد به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح ها و قراردادها و توثیق و ترهین اموال و دارایی ها به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح ها.

۶-همکاری با موسسات و نهادهای داخلی وخارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق.

۷-اخذ و اعطای کارگزاری و عاملیت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی در حوزه پژوهش و فناوری.

۸-ارایه خدمات ارزیابی و امکان سنجی طرحهای کسب و کار و نظارت ،ارزش گذاری پروژه ها و طرح های پژوهشی و فناوری.

۹- مشارکت در تدوین سیاست ها و اواویت ها و مفرارت مرتبط با اهداف صندوق ها در کشور و کمک به ساماندهی و هم افزایی حمایت های موجود در کشور.

فصل دوم:ارکان صندوق

ماده۶-ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱- مجمع عمومی .

۲- هیئت مدیره.

۳- مدیر عامل .

۴- بازرس/حسابرس .

ماده ۷- مجمع عمومی صندوق از اجتماع صاحبان سهام یا نمایندگان آنها تشکیل می شود.

ماده ۸- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از :

۱-تعیین سیاست ها ،خط مشی ها و اولویت های حمایتی صندوق متناسب و هماهنگ با اهداف موضوع فعالیت صندوق.

۲-رسیدگی واتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره ،صورت های مالی ،تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی .

۳= بررسی و تصویب بودجه سالانه کل پیشنهادی از طرف هیئت مدیره.

۴- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق.

۵- انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره.

۶- انتخاب سالیانه بازرسان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۷- تعیین میزان حقوق و مزایا ،حق حضور و پاداش هیئت مدیره و حق الزحمه بازرسان با رعایت مقررات مربوط ،به پیشنهاد هیئت مدیره.

۸-تصویب آیین نامه های مالی،معاملاتی،اداری، استخدامی وتشکیلاتی صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره.

۹- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول یا مشکوک الوصول صندوق.

۱۰= بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای هیئت مدیره.

۱۱- تصویب انحلال و تصفیه صندوق با رعایت آیین نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون تجارت و اخذ مجوز از کارگروه موضوع ماده (۸)

آیین نامه اجرایی مذکور .

۱۲- اتخاذ تصمیم در خصوص سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط بر عهده مجامع عمومی می باشد.

ماده۹- مجمع عمومی صندوق حداقل سالی یک بار تشکیل می شود.

ماده ۱۰= مجمع عمومی عادی در دعوت نخست با حضور صاحبان سهام یا نمایندگان آنها که مالک حداقل نصف به علاوه یک سهام باشند و در

دعوت دوم که بین (۱۰)تا چهل (۴۰)روز پس از مرحاه اول خواهد بود،با حضور هر تعداد از سهامداران رسمیت می یابد.

ماده ۱۱- تعداد آرای هریک از اعضای مجمع عمومی به نسبت سهام است و مصوبات مجمع با اکثریت نصف به علاوه یک آرای موافق سهامداران حاضر در جلسه ،معتبر خواهد بود.

ماده ۱۲- هیئت مدیره صندوق دارای پنج عضو است که باید از بین اعضای مجمع عمومی و نمایندگان سهامداران توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب شوند.

تبصره– با توجه به سهام ۴۰درصدی (۴۰)بخش دولتی دو نفر نماینده دولت عضو ثابت در ترکیب هیئت مدیره تعیین و مابقی از  بخش غیر دولتی تعیین می شوند.

ماده ۱۳-  وظایف و حدود اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:

۱-اجرای اساسنامه صندوق و مصوبات مجمع عمومی.

۲- تهیه برنامه ها و طرح های صندوق و پیشنهادات آن به محمع عمومی.

۳-تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی،معاملاتی،اداری،استخدامی،و تشکیل صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب .

۴- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به جز آنچه از اختیارات مجمع عمومی عادی است و دستورالعمل های مربوط به فعالیت های صندوق.

۵- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش مدیر عامل و بازرسان و تهیه گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی.

۶- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت انعقاد یا فسخ و اقاله قراردادها، خرید و فروش اموال و دارایی های صندوق در حدود مصوبات و اختیارات تفویضی از سوی مجمع عمومی.

۷- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به طرح و استرداد دعاوی، پیشنهاد صلح و سازش و ارجاع به داوری در حدود اختیارات تفویضی و مطابق مقررات.

۸- اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم برای وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن.

۹- بررسی و تصویب پیشنهاد های مدیر عامل .

۱۰- پیشنهاد بودجه سالانه صندوق به مجمع عمومی .

۱۱- تصویب وظایف ،اختیارات،حقوق و مزایای مدیر عامل و پیشنهاد حق حضور و پاداش هیئت مدیره و حق الزحمه بازرسان به مجمع عمومی.

۱۲- تعیین ضوابط مربوط به عقد و لغو قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در چار چوب قوانین و مقررات جاری.

۱۳- نظارت بر حسن اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات و بودجه صندوق.

۱۴-سایر اختیارات و وظایفی که طبق این اساسنامه و از سوی مجمع عمومی برای پیشبرد اهداف صندوق به هیئت مدیره تفویض شود.

تبصره- هیئت مدیره می تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. تفویض وظایف و اختیارات باید به صورت صریح و معین باشد .

ماده۱۴-مدیر عامل از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از هیئت مدیره که دارای حداقل سه سال سابقه خدمات مالی، پژوهشی و فناوری و صاحب صلاحیت های عمومی باشند، توسط هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می گرددو انتخاب مجدد وی بلامانع است. مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است و بر تمامی واحدهای تابعه صندوق مدیریت دارد و مسئول حسن جریان امور وحفظ حقوق و منافع و اموال صندوق می باشد.

ماده ۱۵- وظایف و حدود اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است:

۱-مدیریت نیروی انسانی صندوق .

۲- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام تمام امور اجرای،اداری ،مالی و امور موضوع صندوق که از سوی هیئت مدیره تعیین و به وی تفویض می شود.

۳- امضای مکاتبات اداری در حدود اختیارات.

۴-نمایندگی صندوق در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و اقامه دعاوی برای دفاع از منافع صتدوق با حق تعیین وکیل در توکیل.

۵- تهیه بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود و زیان،گزارش های مالی و سایر گزارش ها برای ارایه به هیئت مدیره و مجمع عمومی.

تبصره-در صورت عدم برگزاری مجمع عمومی و انقضای مدت ماموریت هیئت مدیره، به استناد ماده (۱۳۶) اصلاحی قانون تجارت حداکثر تا سه ماه تا انتخاب هیئت مدیره جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور صندوق و اداره آن خواهند بود و امضای آنان معتبر می باشد.

ماده ۱۶- کلیه چک ها و اسناد و اوراق مالی با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب آنها و پس از ممهور شدن به مهر صندوق معتبر خواهد بود.

ماده ۱۷- صندوق دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شوند، بازرسان نمی توانند همزمان عضویت در هیئت مدیره یا مدیریت عامل صندوق را هم داشته باشند.

ماده ۱۸- وظایف و اختیارات بازرسان همان است که در قانون تجارت بیان شده است.

فصل سوم : سایر مقررات

ماده ۱۹- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفند ماه خواهد بود.

ماده ۲۰- سود خالص صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره و پس از تصویب مجمع عمومی، به حساب سرمایه صندوق یا حساب بستانکاری سرمایه گذاران منظور می شودو جهت طرح های پژوهشی و فناوری استفاده می گردد.

ماده ۲۱- صندوق در سایر مواردی که در این اساسنامنه پیش بینی نشده، تابع قانون تجارت و اصلاحات آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط است.