• تازه های خبر
  استفاده از سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران

استفاده از سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران


  عضویت صندوق در انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور

عضویت صندوق در انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور


  حضور صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی در سی امین کنفرانس بین المللی برق

حضور صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی در سی امین کنفرانس بین المللی برق


  درخواست پژوهشگاه نیرو از صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک جهت حمایت از سرمایه گذاری های ریسک پذیر

درخواست پژوهشگاه نیرو از صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک جهت حمایت از سرمایه گذاری های ریسک پذیر


 

تفاهمنامه همکاری پژوهشگاه نیرو و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک امضا شد

تفاهمنامه همکاری پژوهشگاه نیرو و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک امضا شد

آرشیو